Соціально-психологічна служба

Нормативно-правова база
соціально-психологічної служби
 
Організація діяльності соціально-психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами та соціальними педагогами і здійснюється на основі законів та інших нормативно-правових документів України.
 
Конституція України;
Декларація прав людини;
Конвенція про права дитини;
Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
Етичний кодекс психолога (прийнятий на І установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990 в м. Києві);
Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009 № 616);
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 № 691;
Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.2001 № 330;
лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році»;
лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»;
норми часу на роботи, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) системи освіти, які розроблені та апробовані Національним центром продуктивності Міністерства праці України і затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1995 № 339;
наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»;
лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2007 № 1/9-479 “Про нормативи чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів ”;
лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000 № 109 “Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога)”;
інші нормативні і методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, обласних та міських ланок освіти.
Закони України:
 
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III;
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII;
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III;
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 2789-III;
Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV;
Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296-IV.

 

Укази Президента України: 
 
Положення про психологічну службу системи освіти України від 02.07.2009 № 616;
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 17.10.2007 № 1242;
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки» від 22.04.2006 № 229-р.

 

Накази Міністерства освіти і науки України:
 
«Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи» від 14.08.2000 N 385;
«Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» від 20.05.2001 N 330;
«Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» 16.01.2004  N 5/34/24/11.

 

Соціально-правова робота в 2017/2018н.р.
 
1. Реалізація державної політики з питань соціального захисту учнів училища, в першу чергу з числа найбільш соціально-незахищених категорій, виконання вимог законодавства України у сфері охорони дитинства.
2. Співпраця з державними органами та службами, що захищають права дітей.
3. Підвищення рівня правової культури педагогічних працівників закладу.
4. Підвищення рівня правової культури учнів та їх батьків, розвиток соціальної компетентності вихованців училища.
5. Організація постійної роботи консультпункту «Правова допомога» в кабінеті юрисконсульта навчального закладу.
6. Оформлення учнівських квитків учням училища та єдиних квитків учням з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що надають право на пільги.
7. Працевлаштування випускників, допомога у вирішенні житлових питань дітей-сиріт.
8. Створення нормативно-правової бази з усіх напрямків діяльності закладу, в тому числі з соціально-правового.
 
Зміст роботи практичного психолога
у 2018 – 2019 навчальному році передбачає:
 
— соціально – психологічний супровід навчально-виховного процесу;
— здійснення психологічної просвіти, соціально – психологічної корекції, консультаційної роботи для учнівської молоді;
— психологічна просвіта всіх учасників навчально – виховного процесу.
 
Згідно з основною метою психологічної служби освіти та особливостями училища робота практичного психолога спрямована на здійснення психологічного супроводу процесу навчання і виховання учнів. Для їх реалізації практичний психолог училища ставить перед собою такі цілі і задачі:
 
1. Розвивати соціальні компетентності, свідоме професійне самовизначення учнів.
 
2. Здійснювати психологічний супровід процесу адаптації учнів нового контингенту до навчання в училищі:
 
а) дослідити міжособистісні відносини учнів;
б) визначити рівень самооцінки та вимог учнів до себе;
в) вивчити мотиви навчальної діяльності учнів;
г) сприяти процесу адаптації учнів І курсу до навчання в училищі;
 
3. Вести пошук інтелектуально та творчо обдарованих учнів.
 
4. Здійснювати профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, формувати соціальну компетентність.
 
5. Досліджувати основні причин низьких досягнень учнів.
 
6. Вести консультативну роботу.
 
7. Виховувати свідоме ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої соціальної цінності, формувати засади здорового способу життя.
 
8. Ознайомлювати учнів нового набору з методами релаксації, з метою підвищення адаптаційних здібностей учнів до умов психологічного стресу.

ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Соціально — психологічна служба училища бере активну участь в освітньо — виховному процесі. Пріоритетним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція відхилень у розвитку особистості.

 
Структура служби призначена для організації активної співпраці як адміністрації, педагогів, учнів і батьків між собою, так і зовнішніх соціальних структур з ними, для надання реальної кваліфікованої, різносторонньої і своєчасної допомоги дітям.
 
Об’єктом роботи соціального педагога і психолога є кожен учень училища. Та особливе місце займає соціально дезадаптований підліток, для якого значущими можуть бути тільки конструктивні контакти з дорослими, контакти – адекватні і взаємні. Тому в роботі з підлітками ми використовуємо методи, які дійсно важливі в розумінні їх мотивів і проблем, тільки тоді можна говорити про результативну діяльність.
 
Основні завдання:
 
розвиток індивідуальних особливостей – інтересів, здібностей, схильностей, почуттів, захоплень, життєвих планів тощо;
створення сприятливого для розвитку особистості учнів психологічного клімату, що визначений насамперед організацією продуктивного спілкування із педагогами та однолітками;
надання своєчасної психологічної допомоги та підтримки учням, їх батькам, майстрам в/н, викладачам, вихователям та іншим учасникам навчально – виховного процесу.
Мета: сприяння розумінню учнями через просвітницьку  роботу переваг здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.
 
Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:
1) Консультативна — полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога та соціального педагога.
2) Психодіагностична — включає використання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особливостей особистості, міжособистісних відносин, пізнавальних процесів). 
3) Психокорекційна робота – спрямовує на подолання негативних явищ в училищі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особистості учня.
4) Профілактична робота — попередженні можливих негараздів в психологічному і особистісному розвитку учня.
 
Ми співпрацюємо з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, Службами у справах дітей міста та району.
 
Напрямки діяльності соціально-психологічної служби закладу:
 
Вивчення процесу адаптації учнів першого курсу до самостійного життя. Профілактика дезадаптації.
Психологічний супровід розвитку учнів (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
Виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади). Рекомендації батькам, майстрам в/н, вчителям, учням.
Психологічна діагностика девіантності та акцентуації характеру.
Розробка програм педагогічної та психологічної корекції неадекватної поведінки.
Профілактика правопорушень.
Просвітницька робота щодо здорового способу життя.
Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
Врегулювання конфліктних ситуацій.
Робота з обдарованими дітьми.
Робота з категорійними дітьми (сиротами, дітьми з малозабезпечених та багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС, переселенці зі сходу країни…)

 

 

Просвітницька робота в «Лабораторії думок»

 

Волонтер Корпусу Миру США в Україні Деніель Епплмен за участю викладача Ірини Шевченко провів профілактичний урок-дискусію з профілактики шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя. Д. Епплмен підготував гарну презентацію та разом з учнями, у доброзичливій та відвертій обстановці обговорив причини залежності від алкоголю та наркотиків, їхні етапи та наслідки. Дискусія мала комунікативний характер. Учні замислилися над поставленою проблемою та пограли в гру, метою якої було навчити їх говорити «ні» алкоголю та наркотикам. Також було розглянуто методи боротьби з вживанням алкоголю та наркотиків за кордоном, зокрема, з тим, як долають цю проблему в Ісландії. Наприкінці заходу волонтер запросив підлітків після уроків до корисного дозвілля – до футбольного клубу та кінозалу в «Лабораторії думок».

 

     

 

    

 

     

 

Більше фото на https://www.facebook.com/pg/BerVPU/photos

 

 

Вивчаємо законодавство України про працю

 

До Всеукраїнського тижня права та Дня захисту прав людини, 11 грудня 2017 року, в актовій залі Березівського ВПУ ОНПУ головним державним інспектором Головного управління державної праці в Одеській області Оксаною Міхно було проведено лекцію «Додержання законодавства про працю». Фахівець звернула увагу на питання додержання вимог законодавства України про працю, права і обов’язки молодого спеціаліста, зазначила, яка документація потрібна при працевлаштуванні та відповіла на запитання учасників заходу.

 

     

 

    

 

Захід застереження та толерантності

 

В «Лабораторії думок», навчальній аудиторії, в якій здійснює волонтерську і просвітницьку діяльність волонтер Корпусу Миру США в Україні Деніель Епплмен, було проведено захід-роздум як заклик до соціальної терпимості, розширення і обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІДу. 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. І проблема в тому, що ми, як багато років тому, не хочемо всерйоз сприймати той факт, що живемо у світі, в якому існує вірус імунодефіциту людини, і повірити, що проблема СНІДу і його наслідків безпосередньо стосується кожного. Саме тому цей день вважається Міжнародним днем порозуміння з ВІЛ-інфікованими. Розпочав захід лікар загальної практики сімейної медицини Березівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Кінарьов. Він розповів учням про вірус імунодефіциту людини і синдром набутого імунодефіциту, шляхи поширення, способи і засоби профілактики, про відповідальність за своє здоров’я і здоров’я інших людей та толерантне ставлення до ВІЛ – інфікованих людей. Лікар ознайомив із сумною статистикою цієї хвороби, методами лікування, антиретровірусною терапією тощо та відповів на запитання учасників. Просвітницький захід було продовжено волонтером Деном Епплменом та викладачем Іриною Шевченко. Було надано інформацію з теми «Стигма та дискримінація людей, які ВІЛ+» через ряд цікавих вправ: 1. «Факти та міфи про ВІЛ/СНІД» - з узагальнення та поширення знань щодо ВІЛ/СНІДу, формування в учнів розуміння власної відповідальності за ризик інфікування ВІЛ/СНІДом. 2. «Твердження» - з надання низки тверджень з теми, прийняття рішень «згоден» - «не згоден». Ден та Ірина тут виступали у якості тренерів-просвітників, надаючи необхідну інформацію про передачу і поширення ВІЛ/СНІДу, розвінчували міфи і упередження (вправа на подолання стигми). 3. «Ризики» - із закріплення набутих знань за допомогою віднесення малюнків за розділами: «Високий ризик», «Ризик є», «Ризик відсутній». Наприкінці заходу-застороги, тренери разом із учнями переглянули, проаналізували та прокоментували їхній вибір та побажали всім гарного здоров’я та щасливого майбутнього.

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Більше інформації та фото на https://www.facebook.com/pg/BerVPU/photos/

 

«Відповідальність. Види відповідальності.», «Наркоманія в світі»

 

22 листопада 2017 року інспектором ювенальної превенції СП ПП Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, підполковником поліції Тодоренко О.О. для учнів Березівського ВПУ ОНПУ було проведено лекцію на теми: «Відповідальність. Види відповідальності.», «Наркоманія в світі». Під час заходу Ольга Олександрівна ознайомила учнів з аспектами правового виховання та довела найпоширеніші правопорушення, що скоюються підлітками, з метою убезпечення їх від негативних наслідків та відвернення від покарання. Вона ознайомила підлітків з чинним законодавством України з цих питань, видами відповідальності (дисциплінарною, адміністративною, цивільно-правовою та кримінальною) та відповіла на запитання учасників зустрічі.