Підручники для школи
 
Березівське вище професійне училище Одеського національного політехнічного університету
 
Березівське вище професійне училище
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інформація для кваліфікованого робітника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила прийому на навчання до
Березівського  вищого професійного училища
Одеського національного політехнічного університету 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
в 2018 році
 
І. Загальна частина
 
1.1. До Березівського  вищого професійного До училища Одеського національного політехнічного училища  ( далі – БВПУ ОНПУ)  приймаються  громадяни України.
1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно - технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.3. Прийом громадян до БВПУ ОНПУ на первинну професійне підготовку здійснюється за освітньо - кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник.
1.4. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  здійснюється:
- за рахунок видатків з місцевого бюджету у комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);
- за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.5.Прийом громадян понад регіональне замовлення, здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
 
II. Приймальна комісія
 
 2.1.Прийом  на навчання Березівського  вищого професійного училища  ОНПУ  здійснює приймальна  комісія.
 2.2. Очолює приймальну комісію директор Шевченко Валентина Петрівна, яка своїм наказом визначає та затверджує персональний склад приймальної комісії та порядок її роботи.
 2.3.Правила прийому до Березівського вищого професійного училища  ОНПУ в  2018р. розроблені відповідно до законодавства України,  Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України         № 499 від 14.05.13р. та  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013р. за № 823/23355) зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. №344 та Правил прийому до ОНПУ ( рішення Вченої ради ОНПУ, протокол № 3 від 25.11.2014р.) і затверджені директором БВПУ ОНПУ за погодженням з керівництвом ОНПУ.
  2.4.Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення  та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після   закінчення навчального  закладу;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно - технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчально - виробничих  груп з урахуванням здібностей  і нахилів,  віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5.  Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та веб-сайт училища і обумовлюють:
- перелік професій, спеціальностей та спеціалізації за ними згідно з отриманою ліцензією;
- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізація ми;
- форми та  ступеневість навчання;
- обмеження з професій ( спеціальностей) та спеціалізації за віком вступників, статтю та медичними показниками;
- перелік вступних випробувань за професіями( спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів,тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
- порядок зарахування на  відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників;
- порядок  розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
- порядок роботи приймальної комісії;
- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
- порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового  професійного медичного  відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
 2.6.Обмеження за медичними показниками можуть бути, якщо здобувачам освіти протипоказане навчання за обраною спеціальністю, про що вказано в медичній довідці за формою, встановленою чинним законодавством.
2.7.Обмеження з спеціальностей за віком відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення». 2.8.Обмеження з спеціальностей за статтю не передбачені.
2.9.Сроки проведення прийому на навчання встановлюються відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих  навчальних планів.
2.10.Навчання в училищі здійснюється за денною формою навчання.
 
III. Документи для вступу
 
3.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник за денною формою навчання подають заяву у паперовій формі особисто до приймальної комісії, вказуючи обрану професію ( спеціальність) , форму навчання, місце проживання, до якої додають:
-  документ ( оригінал та копію), що посвідчує особу;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і  додаток до нього;
-  чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
-   копію військово-облікових документів;
-   медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; -  документів, що підтверджують право вступника  на пільги та  зарахування за співбесідою ( за наявності).
Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії.
 
 Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року , а також випускники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбаченими наказами Міністерства освіти та науки України №560 та 697 відповідно.
 3.2. Особи, які направляються на навчання  підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
 
IV. Умови прийому
 
4.1. Прийом до БВПУ ОНПУ проводиться шляхом   конкурсного відбору  вступників на навчання:
- за рейтинговим списком вступників;
 - за результатами  за співбесіди;
  - за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну освіту  або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
  - за результатами  вступних випробувань.
( вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та,  в разі позитивного висновку про проходження співбесіди,  рекомендуються до зарахування).
Особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів за результатами співбесіди. Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення.
4.2.Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або  підвищення кваліфікації може  здійснюватися  шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України “ Про професійно-технічну освіту.”
 
V. Зарахування
 
5.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
5.2. Зараховується поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту” надано таке право;
-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх  числа віком від 18 до 23 років відповідно  до  постанови Кабінету міністрів України від 05 квітня 19994 року № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування “ ( зі змінами);
 - особи, яким відповідно до Закону України “ Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи” надано  таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
-  особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право;
-  діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи   безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.
5.3.Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
-  випускники загальноосвітнього навчального закладу III  ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
-  випускники загальноосвітнього навчального закладу II  ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального  етану Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів с  дисциплін за умови,  якщо вони вступають за професіями ( спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- особи, які вступають до  професійно - технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що  рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного училища за обраною формою навчання.
5.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на  ім’я голови приймальної комісії.
5.6. Зарахування до Березівського  вищого професійного училища ОНПУ здійснюється наказом директора училища на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті училища у вигляді списку зарахованих.
       5.7.Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.
        5.8.Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до навчального закладу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
5.9.Після конкурсного відбору зарахування  може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів ( підприємством, організацією тощо) і вступником ( для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування, але в межах ліцензійного обсягу.
   5.10. Зарахування до професійно-технічного  навчального закладу на  навчання за рахунок видатків  місцевого бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюються в межах затвердженого регіонального замовлення.
 
 
VI. Прикінцеві положення 
      6.1.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із закладу освіти, про що видається відповідний наказ. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні  регіонального замовлення на прийом  з окремих професій ( спеціальностей) професійно – технічний навчальний заклад може  проводити додатковий  прийом.
        6.2. Особам, які не зараховані до Березівського вищого професійного училища ОНПУ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
        6.3.Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року,  потім знищуються, про що складається відповідний акт.
 
 
 
 
Затверджено на засіданні  педагогічної ради, протокол № 5 від 29.12.2017р.