Підручники для школи
 
Березівське вище професійне училище Одеського національного політехнічного університету
 
Березівське вище професійне училище
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інформація для фахових молодших бакалаврів

 

Pейтинговий список фахових молодших спеціалістів:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила прийому на навчання до
Березівського  вищого професійного училища
Одеського національного політехнічного університету
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
в 2018 році
 
І. Загальна частина
 
   1.1. Ці правила розроблені згідно законодавства України, у тому числі відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 14.05.2013р. №499 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. №344.
 1.2. До Березівського вищого професійного  училища Одеського національного політехнічного університету  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
  1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно - технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
  Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
  Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
 1.4. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:
        - за рахунок видатків з місцевого бюджету у комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);
        - за кошти фізичних та юридичних осіб.
 1.5.Прийом громадян понад регіональне замовлення, здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
 
II. Приймальна комісія
 
         2.1.Прийом  на навчання Березівського  вищого професійного училища  ОНПУ  здійснює приймальна комісія.
         2.2. Очолює приймальну комісію директор Шевченко Валентина Петрівна, яка своїм наказом визначає та затверджує персональний склад приймальної комісії та порядок її роботи.
         2.3.Правила прийому до Березівського вищого професійного училища  ОНПУ в  2018р. розроблені відповідно до законодавства України,  Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №499 від 14.05.13 р. зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. №344.
     2.4.Приймальна комісія:
          - організовує прийом заяв та документів;
         - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
         - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до
професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
          - організовує роботу щодо комплектування навчально - виробничих  груп, вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
    2.5.  Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та веб-сайт училища.
    2.6.В 2018 році прийом до Березівського вищого професійного училища ОНПУ здійснюється:
          - за спеціальностями:
 

 

      Навчання в училищі здійснюється за денною формою навчання.
   2.7. Обмеження за медичними показниками можуть бути, якщо здобувачам освіти протипоказане навчання за обраною спеціальністю, про що вказано в медичній довідці за формою , встановленою чинним законодавством.
   2.8. Обмеження з спеціальностей за віком відбувається згідно Закону України  «Про зайнятість населення».
     2.9. Обмеження з спеціальностей за статтю не передбачені.
     Етапи вступної компанії Форма навчання денна
     Медичні огляди  та інші доконкурсні процедури до 11 липня 2018р.
     Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р. -
     Закінчення прийому заяв та документів о 17.00 год. 01 серпня 2018 р.
     Строки проведення фахових вступних випробувань, іспитів, співбесід 02 серпня до 7 серпня 2018 р.
     Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 год. 9 серпня 2018 р.
     Зарахування вступників:
      на місця регіонального замовлення не пізніше 12.00 год. 14 серпня 2018 р.
      за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12.00 год.17 серпня 2018 р.
 
     3. Порядок і строки прийому заяв та документів; проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників:

 

     4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування – тестування з технології приготування їжі; тестування з технології виготовлення одягу.
      5.Конкурсний бал розраховується за формулою:
                              Конкурсний бал (КБ) - П1+П2+ОУ,
          де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови; П-2 - оцінка фахового вступного випробування.          ОУ - бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної освіти з професій 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.
     6.Порядок роботи приймальної комісії:
    Понеділок - п’ятниця з 9.00 до 17.00 , субота, неділя - вихідний
   7.Оскарження результатів вступних випробувань розглядає апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора. Апеляцію щодо розгляду вступного випробовування вступник подає особисто в апеляційну комісію не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів.
 
III. Документи для вступу
 
  1.Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання подають заяву у паперовій формі особисто до приймальної комісії. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
   2.Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
    - документа, що посвідчує особу;
    - військово-облікових документів;
    - документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
     - документів, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року , а також випускники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбаченими наказами Міністерства освіти та науки України №560 та 697 відповідно.
     У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
      3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
          -    копію документа, що посвідчує особу;
         - копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
        - чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
    4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією училища. Копії документа, що засвідчує особу, військового квитка(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
  5. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу атестата, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документу про освіту до Єдиної бази.
   6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання протягом трьох днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результати вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті училища на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
  7. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
IV. Умови прийому
 
    1. Учні  Березівського  вищого професійного училища ОНПУ та інших професійно-технічних навчальних закладів, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями «Харчові технології», «Технології легкої промисловості» на основі конкурсного відбору за результатами вступних випробувань - іспитів з предмету “українська мова” та тестування  ( за напрямками  підготовки).
    2. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі,  становить 7 балів.
  3. Зарахування осіб на третій ступінь, в окремих випадках, здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
   4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях ' та конкурсному відборі не допускаються.
   5. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:
       - зарахування за співбесідою,
( вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та,  в разі позитивного висновку про проходження співбесіди,  рекомендуються до зарахування:
    - особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
   - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів за результатами співбесіди,
Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення.
 
V. Зарахування
 
 1.Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
        - вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
        - вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
 2.Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
 3. У межах інших зазначених в п.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
      - за конкурсним балом від більшого до меншого;
  4.У рейтинговому списку вступників зазначаються:
     - прізвище, ім’я та по батькові вступника;
     - конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
     - ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів.
 5.Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті училища.
 6. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті училища відповідно до строків.
 7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії училища. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті училища. Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
 8. Особи, які подали паперові заяви та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VI “Умов…”, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії училища. Подані оригінали документів зберігаються в училищі протягом усього періоду навчання.
 9. Вступник, який вступає до училища за кошти фізичних та юридичних осіб має право на самостійне обрання місця роботи.
 10. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі VI “ Умов…”, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за регіональним замовленням.
 11. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
 12. Зарахування до Березівського вищого професійного училища ОНПУ здійснюється наказом директора училища на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті училища у вигляді списку зарахованих.
 13. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.
 14. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до навчального закладу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 
VI. Прикінцеві положення
 
 1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із закладу освіти, про що видається відповідний наказ.
 2. Особам, які не зараховані до Березівського вищого професійного училища ОНПУ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
 3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань за спеціальностями «Харчові технології» і « Технології легкої промисловості», зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

Секретар педагогічної ради    О.М.Лунєва
 

 

УМОВИ
прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Березівському  вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету в 2018 році
 
І. Загальні положення
 
      1. Ці Умови розроблені на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 13 жовтня 2017 року №1377 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році».
Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Березівському вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету є ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ  № 636124 від 15.04.2015р., сертифікати про акредитацію серія НД-1 №1624851 від 12.08.2013р., серія НД-1 № 16224852 від 12.08.2013р. Правила прийому, затверджені педагогічною радою, протокол № 5 від 28.12.2017року.
   2. Прийом до Березівського вищого професійного училища  ОНПУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного    рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення).
  3. Організацію прийому вступників до Березівського вищого професійного училища ОНПУ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора.
  Головою приймальної комісії призначається директор училища. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим педагогічною радою училища відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Березівського вищого професійного училища  ОНПУ  оприлюднюється на веб-сайті  навчального закладу.
Директор училища забезпечує дотримання законодавства України, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
   Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором училища, та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до Березівського вищого професійного училища ОНПУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті училища в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.
II. Терміни та поняття
 
   У цих Умовах терміни вживаються у таких значеннях:
     - вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо;
     -     вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;
     -    вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
    -      єдина державна електронна база з питань освіти  ( ЄДБО, далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;  
    -     квота для іноземців – визначена частина  загального обсягу місць державного замовлення,  яка використовується для прийому вступників з числа:
     - іноземців, які прибувають на навчання відповідно до  міжнародних договорів України;
     - закордонних українців, статус яких засвідчений  посвідченням  закордонного українця;
     -  іноземців без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким  надається  статус біженця в Україні,   та осіб, які потребують додаткового  або тимчасового захисту;
    - квота-1 - визначена частина загального обсягу регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб,  які  мають  право на  квоту-2  або вступають  відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);
    - квота-2 - визначена частина загального обсягу регіонального замовлення в уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560);
    - конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,01) відповідно до цих Правил прийому;
     - конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до цих Правил прийому;
     - небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за регіональним замовленням;
   - конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
   - основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);
  - право на зарахування за квотами - право вступника, щодо зарахування на навчання до училища за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до цих Правил;
   - рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил прийому;
  - співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
  - термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту»;
 - технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 - фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.
 
ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста
 
    1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються  особи, які здобули повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
    2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.
  3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Березівське  вище професійне училище ОНПУ. Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.
 
ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста
 
  1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:
          - за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);
          - за ваучерами;
          - за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).
   2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
  3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо- кваліфікаційного рівня в училищі за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
  4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю, якщо вони:
     - за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;
        - мають направлення на навчання, видане регіональним замовником відповідно до законодавства.
  5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».
  6. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за кошти регіонального бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».
  Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених статтею 61 Закону України «Про вищу освіту».
 
V. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення
 
    1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
    2. Прийом на навчання за регіональним замовленням у 2018 році:

   3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається Березівським  вищим професійним училищем ОНПУ  у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним обсягом регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.
 
VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування
на навчання
      1. Графік роботи приймальної комісії: понеділок - п’ятниця з 8:00 до 16:30; обідня перерва з 12:00 до 12:30; субота, неділя - вихідний.
    2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною формою навчання:
 

VІI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі для навчання в  Березівському  вищому професійному училищі  ОНПУ
 
   1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого    спеціаліста подають заяву  в електронній та  паперовій формах.
   2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн.
  Училище створює консультативний  центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.
   3.Заява в паперовій  формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється секретарем приймальної комісії, або іншою уповноваженою особою ( спеціаліст – програміст) в  Єдиній базі в день прийняття заяви.
   4.У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання. Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
      - «претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за регіональним замовленням»;
      - «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.
      5.Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
         - документа, що посвідчує особу; 
         - військово-облікових документів;
      - документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
        - документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).
     Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами  № 560 та  № 697 МОН України відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства  «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
     6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
        - копію документа, що посвідчує особу;
       - копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень,  на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
       - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
       - медичну довідку (форма 086-У);
       -     копії документів, що дають право на пільги для вступу до навчального закладу.
  7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.
    8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією училища. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
   9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення.
   Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
     10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті училища на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
  11.Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
   12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована училищем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.
   Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
   Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.
 
VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
 
    1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі фахових вступних випробувань.
   2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
    3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
    4. Конкурсний бал розраховується:
для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:
        конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ,
       де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови; П2 - оцінка фахового вступного випробування. ОУ - бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.
  5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5- бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9»,  «5» відповідає «12».   У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа  про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.
  6. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
  7. Училище самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
  8. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії училища не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті училища.
  9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
  10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені училищем, розглядає апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора училища.
   11. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.
 
IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 
     1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:
        - зарахування за співбесідою;
        - участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.
    Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за регіональним замовленням є можливість:
         - зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця регіонального замовлення;
     - переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.
  2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:
 особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок   Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
 Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).
    3. Вступні  фахові випробування можуть проходити у формі вступних іспитів та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:
 особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів. Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).
   4. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
   5. Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:
      - діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи   безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет татериторіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
  - діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
  - діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
    - особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.
  6. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:
     - особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
  - інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;
   - діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
   - шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
   - особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням відповідно до пунктів другого-шостого цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).
   7. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
     1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
       - вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; 
       -  вступники, які мають право на зарахування за квотами;
       - встуники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
   2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
     - за конкурсним балом від більшого до меншого;
    - за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
     3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
           -   прізвище, ім’я та по батькові вступника;
           - конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
           - ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 або квоти-2.
    4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті училища.
  5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті училища відповідно до строків, визначених у розділі VІ цих Умов.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
   6.Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії училища.  Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті училища, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності). Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
 
 XІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 
     1. Особи, які подали заяви в паперовій формі беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VІ цих Умов, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто  оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії училища. Подані оригінали документів зберігаються в училищі протягом усього періоду навчання
       2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі VІ цих Умов, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІІ та ХІV цих Умов.
 
XІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 
    1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих Умов і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
    2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XІ цих Умов.
Договір про надання освітніх послуг між училищем та фізичною (юридичною) особою укладається         після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з     дати видання наказу про зарахування, наказ про  зарахування цієї особи скасовується. Оплата за навчання здійснюється  згідно з договором, укладеним сторонами.
    3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
     4.При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, зберігаються в училищі протягом усього строку навчання.
 
XІІI. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
 
   1. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення.
     2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:
        - особи, які зазначені в пункті 5 розділу IX цих Умов, незалежно від конкурсного бала;
      - особи, які зазначені в пункті 6 розділу IX цих Умов, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 4-6 розділу VIII цих Умов) не більше ніж на 5 балів на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);
     - особи, які зазначені в пункті 7 розділу IX цих Умов, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 3 бали на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника;
      - особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу Х цих Умов, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
   Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.
  Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розмішені в училищі. Училище повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, училище надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.
 
XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
    1. Накази про зарахування на навчання видаються директором училища на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них  формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії  та  веб-сайті   училища   у   вигляді   списку   зарахованих   у   строки, визначені розділом VI цих Умов.
   2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною  комісією  у  разі  виявлення  порушень   з   боку   вступника,  визначених пунктом 5 розділу XVІІ цих Умов.
    3. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до училища. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
  4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із училища, про що видається відповідний наказ.
   5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.
 
ХV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів вищої освіти України
 
    1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
  2. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
   Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.
 
XVІ. Вимоги до Правил прийому
 
     1. Правила прийому в 2018 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою училища до 31 грудня 2017 року, розміщуються на веб-сайті училища і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють до 31 грудня 2018 року.
      2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.
    3. Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання  вступних робіт абітурієнтів, які  зараховані на навчання.. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.
   4. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.
   5. До 31 грудня 2017 року Правила прийому подаються училищем до Єдиної бази з одночасним внесенням до неї основних конкурсних пропозицій.
Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 травня 2018 року.
      6. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах різниці між ліцензованим обсягом. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.
   7. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу.
    8. Квоти-1 встановлюються в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу регіонального замовлення.
   9. Квоти-2 встановлюються в Правилах прийому училища в обсязі двадцяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу регіонального замовлення за відкритими та закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу регіонального замовлення.
 
XVII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведені прийому до Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету
 
  1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
  2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерегачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерегачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.
  3. Училище зобов'язане створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті училища не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
  4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті училища.
  5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою є підставою для скасування наказу про його зарахування.
  6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями, перебіг подання щодо вступу, рекомендованням до зарахування до училища здійснюється інформаційними системами, в тому числісистемою "Конкурс", на підставі даних Єдиної бази.
  
  
Відповідальний секретар приймальної комісії Березівського ВПУ ОНПУ О.І.Мінакова